SEKTION

VÅR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Användningsområde

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi behandlar den information du delgivit oss för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Det innebär att Norrmark kan komma att använda sparade personuppgifter för att kunna:

– tillhandahålla varor och tjänster
– vårda kundrelationer
– hantera förfrågningar
– kommunicera erbjudanden
– genomföra kundundersökningar och utvärderingar
– utveckla våra system och tjänster

Den typ av uppgifter som främst hanteras är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi sparar supportärenden och övrig kommunikation som sker på vår webbplats via våra erbjudna kontaktsätt, orderhistorik samt den trafikinformation som levereras av din webbläsare.

 

SEKTION

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER

Så samlar vi in informationen

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du skapar ett kundkonto hos oss, lägger en beställning i butiken eller kontaktar oss. Informationsinsamling sker även automatiskt när du besöker vår webbplats, klickar på annonser eller innehåll då information skickas till oss från din använda enhet. Informationen kan endast knytas till dig personligen om du loggar in på ditt kundkonto, lägger en beställning eller kontaktar oss via vår webbplats.

SEKTION

MOTTAGARE VI DELAR INFORMATION MED

FULLFÖLJANDE AV ÅTANGANDE

Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och delar endast personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden. Det innebär att vi delar relevanta angivna uppgifter med våra leverantörer, fraktbolag och betalningsmottagare för att din beställning ska kunna levereras. I samband med eventuellt kundsupportärende kan det bli aktuellt att delge relevant information till vår plattformsleverantör där all vår kundkommunikation äger rum.

 

SEKTION

SÅ LÄNGE SPARAS INFORMATIONEN

FÖR KUNDNYTTAN

Dina personuppgifter sparas så länge som du är kund hos Norrmark och innehar ett kundkonto samt för den tid därefter som vi har en laglig grund för vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter.

VID ETT KÖP HOS NORRMARK

Dina rättigheter som kund

Enligt dataskyddslagen har du ett antal rättigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina sparade uppgifter, begära rättelse om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, återkalla samtycke om fortsatt användande av sedan tidigare sparade uppgifter och motsätta dig användning i samband med kommunikation med marknadsföringsändamål.

Som kund har du även rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, dock kan detta medföra att vi inte kan uppfylla eventuella skyldigheter gentemot dig som kund. Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerar format vilket endast omfattar de uppgifter du själv har tillhandahållit oss.